Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki mācību darbā: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Osvalds Simanovičs
Direktores vietnieki audzināšanas darbā: Līga Ciemiņa, Ineta Lāce-Sējāne

Direktores vietnieks informātikas jautājumos: Ingars Babahins

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos: Ritvars Gailis

Izglītības metodiķe: Olga Kosolapova
Karjeras konsultante: Rigonda Prīse

ATBALSTA PERSONĀLS

Logopēds: Rasma Gailīte, Ramona Oļehnoviča
Sociālais pedagogs: Iveta Vāvere, Lienīte Rogoļeva
Medicīnas māsa: Iveta Sietpine, Zita Rainska

CPV_ORGANIZATORISKĀ_STRUKTŪRA

Skolas darbinieki

Babahins Ingars – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Baikovska Dace – vizuālā māksla

Bāliņa-Diega Antra- angļu valoda

Beķere Amanda – sākumskolas skolotāja

Bērziņa Elvīra – sākumskolas skolotāja

Bujāne Elita – sākumskolas skolotāja

Briede Ieva – pirmsskolas skolotāja palīgs

Brīvība Dzintra – ģeogrāfija

Cibankova Edīte – krievu valoda

Cibankovs Boriss – sports

Ciemiņa Līga – sociālās zinības

Dakša Viktorija – krievu valoda

Dzedone Egita – psiholoģija

Egle Sandra – interešu izglītība

Ercika Sanita – latviešu valoda un literatūra

Freivalde Iveta – sākumskolas skolotāja

Gailīte Rasma – logopēds, interešu izglītība

Grāvere Margarita – Latvijas un pasaules vēsture

Gulbe Andra – angļu valoda

Holsta Rasma – mūzika

Janelsiņa Anita – latviešu valoda un literatūra

Jaunzema Indra – sākumskolas skolotāja

Jaunzeme Līga – bioloģija, dabaszinības

Kaķe Dita – fizikas, ķīmijas laborante

Kalniņa Antra – bibliotekāre, kultroloģija

Kaņepe Silvija – ķīmijas laborante

Kataja-Paegle Jolanta – interešu izglītība

Krūkliņš Māris – remontstrādnieks

Klētniece Ausma – sākumskolas skolotāja

Kosolapova Olga – ekonomika, veselības mācība, sociālās zinības,

Krastiņa Sandra – sports

Krūmiņa Inese – angļu, vācu valoda

Lāce-Sējāne Ineta – bioloģija, psiholoģija

Lamberts Aivars – mājturība, informātika

Leja Lelde – latviešu valoda un literatūra

Leščinska Rūta – lietvede

Lisovska Lidija – matemātika

Loze Laura – dežurante

Mihailova Gaļina – dežurante

Mizone Dace – bibliotekāre

Milbergs Mārtiņš – interešu izglītība, sports

Olte Līga – sākumskolas skolotāja

Oļehnoviča Ramona – logopēds, mūzika

Pētersone Māra – sākumskolas skolotāja

Peņkova Ludmila – dežurante

Platace Ilona – sākumskolas skolotāja

Puriņa Dace – sākumskolas skolotāja

Putniņa Zaiga – skolotāja palīgs

Rampāne Baiba – matemātika

Rogoļeva Lienīte – mājturība

Sarkane Antonija – angļu valoda

Siliņa Ērika – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Sīmane Aija – matemātika

Sīmane Inese – Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija

Simanoviča Ilze – matemātika

Simanovičs Osvalds – fizika

Smeltere Rita – lietvede

Strazdiņa Inese – krievu valoda

Tijāre Mārīte – ķīmija, bioloģija

Tutiņa Marta – sports

Vāvere Iveta –pagarinātās grupas skolotāja

Vērpele Sandra – latviešu valoda literatūra

Vintere Agija – pirmsskolas skolotāja

Vietniece Evija – pirmsskolas skolotāja

Volkova Natālija –angļu valoda

Zemīte Liesma – matemātika, fizika

Zinovjevs Aleksandrs – datorsistēmu tehniķis

Zirne Aiva – sākumskolas skolotāja

Klase Klases telpa Audzinātājs
1.a 98. I.Platace
1.b 93.a I.Freivalde
1.c 87. Oļehnoviča
2.a 95. M.Pētersone
2.b 94. A.Klētniece
2.c 100. A.Beķere
3.a 103. E.Bujāne
3.b 99. D.Puriņa
4.a 100.a S.Krastiņa
4.b 97. A.Zirne
5.a 102. S.Vērpele
5.b 58. S.Ercika
6.a 81. L.Jaunzeme
6.b 80. A.Gulbe
6.c 56. M.Grāvere
6.d 61. I.Vāvere
7.a 66. L.Rogoļeva
7.b 67. B.Rampāne
7.c 64. A.Janelsiņa
8.a 83. Dz.Brīvība
8.b 86. L.Ciemiņa
9.a 50. L.Leja
9.b 48. N.Volkova
9.c 60. E.Cibankova
10.a 63. V.Koroļova
11.b 85. I.Lāce-Sējāne
12.a 62. O.Kosolapova
7.-9.g 62. I.Lāce-Sējāne
10.g 48. A.Sīmane
11.g 50. R.Prīse
12.g 56. L.Rogoļeva

Informāciju sagatavoja Dita Kaķe