Par mums

Cēsu Pilsētas vidusskola izveidota ar 2014.gada 11.decembra Cēsu novada domes sēdes (protokols Nr.17 11.p.) lēmumu Nr.460 “Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu Pilsētas vidusskolu”. Savu darbību izglītības iestāde uzsāka 2015.gada 1.septembrī.
Direktore Aija Sīmane apstiprināta ar Cēsu novada domes 04.06.2015. (protokols Nr.8 3.p.) lēmumu Nr.126 “Par Cēsu Pilsētas vidusskolas direktoru”.
Cēsu Pilsētas vidusskolas faktiskā adrese ir Lapsu iela 1, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101. Izglītības iestādei ir mājas lapa www.cesuvsk.lv Izglītības iestādes pamatvirzieni ir vispārējā pamatizglītība un vidējā izglītība.
Blakus Cēsu Pilsētas vidusskolai atrodas Cēsu Valsts ģimnāzija un Cēsu Sporta skola, 1 km attālumā atrodas Cēsu Valsts Draudzīgā Aicinājuma ģimnāzija un Cēsu Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskola, 1,2 km attālumā- Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums.
Izglītības iestāde izvietojusies trijos 1976.gadā celtajos korpusos un 2021. gadā ekspluatācijā nodotajā korpusā

Cēsu Pilsētas vidusskolā mācības notiek valsts valodā. Izglītības iestādē tiek īstenotas 3 izglītības programmas. Vidusskolas posmā izglītojamiem ir iespēja izvēlēties kādu no 4 mācību groziem.

Cēsu Pilsētas vidusskolā mācās izglītojamie no dažādām Latvijas vietām: Jūrmalas, Siguldas, Inčukalna, Madonas, Valmieras un Cēsu novada (Nītaures, Līgatnes, Amatas, Straupes, Stalbes) . Šiem izglītojamiem ir iespēja izmantot pašvaldības dienesta viesnīcu.
Koplietošanas un mācību telpu platības ir optimālas mācību un ārpusstundu darba organizēšanai.
Izglītojamiem sporta stundas notiek Cēsu pilsētas sporta skolas sporta hallē.
Cēsu Pilsētas vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde Cēsu novadā, kas organizē mācības divās maiņās (dienas maiņā no plkst. 7:00 līdz 15:40, vakara maiņā no plkst. 14:00 līdz 22:00) un dažādos mācību režīmos: dienas maiņā – 5 dienas nedēļā, neklātienes apmācībā – 2 vakarus nedēļā.

Izglītības iestādes darbu nodrošina 64 pedagogi un 8 tehniskie darbinieki.

Izglītības iestādē ir atbalsta personāls – divi sociālie pedagogi, pedagogs – karjeras konsultants, divi logopēdi, pagarinātās grupas pedagogs, divas bibliotekāres, administratore. Cēsu Pilsētas vidusskolā tiek nodrošināts atbalsts karjeras izglītībā. Izglītības iestādē ir izstrādāts karjeras atbalsta pasākumu plāns un Cēsu Pilsētas vidusskolas karjeras izglītības programma, kas tiek īstenota mācību stundās, klases stundās un ārpusstundu pasākumos.
Izglītības iestāde piedāvā interešu izglītības programmas.
Cēsu Pilsētas vidusskolā ir ierīkotas:  jauniešu istaba (4.– 12.klašu izglītojamiem), sarunu telpa (individuālām sarunām) un modernizēta bibliotēka.
Ēdināšanas pakalpojumus nodrošina profesionāla firma SIA “Žaks2”.
Izglītības iestādes telpu uzkopšanu veic profesionāla uzkopšanas firma “Green Line Services”.
Cēsu Pilsētas vidusskola astoņu gadu laikā ir kļuvusi par mūsdienīgu, uz zināšanām un kvalitāti balstītu izglītības iestādi, kuras galvenā vērtība ir izglītojamais. Katra izglītojamā attīstība tiek veicināta atbilstoši spējām, interesēm, vajadzībām un veselības stāvoklim, lai palīdzētu sasniegt izvirzītos mērķus.