Izglītības programmas

Izglītības programmas

Cēsu Pilsētas vidusskolā 2019./2020. m. g. realizē izglītības programmas:

  1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111)
  2. Pamatizglītības programma ( kods 21011111)
  3. Pamatizglītības programma ( kods 21011112)
  4. Pamatizglītības 2. posma ( 7. – 9. klase) programma ( kods 23011113)
  5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem ( kods 21015711)
  6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( kods 31011011)
  7. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ( kods 31013011)
  8. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ( kods 31011013)

Pirmais cipars:

0 – pirmsskola

2 – pamatizglītība

3 – vidējā izglītība

Pēdējais cipars:

1 – dienas izglītības programma

2 – vakara izglītības programma (realizē dienā)

3 – neklātienes izglītības programma