Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki mācību darbā: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Osvalds Simanovičs
Direktores vietnieki audzināšanas darbā: Līga Ciemiņa, Ineta Lāce-Sējāne

Direktores vietnieks informātikas jautājumos: Ingars Babahins

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos: Ritvars Gailis

Izglītības metodiķe: Olga Kosolapova
Karjeras konsultante: Melila Žeļezcova

CPV_ORGANIZATORISKĀ_STRUKTŪRA

Atbalsta personāls

Logopēds: Rasma Gailīte, Ramona Oļehnoviča
Sociālais pedagogs: Iveta Vāvere, Lienīte Rogoļeva
Medicīnas māsa: Iveta Sietpine, Zita Rainska

Skolas darbinieki

Babahins Ingars – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Baikovska Dace – vizuālā māksla

Bāliņa-Diega Antra- angļu valoda

Beķere Amanda – sākumskolas skolotāja

Bērziņa Elvīra – sākumskolas skolotāja

Bērziņa Ruta – garderobiste

Bujāne Elita – sākumskolas skolotāja

Cibankova Edīte – krievu valoda

Cibankovs Boriss – sports

Ciemiņa Līga – sociālās zinības

Daugulis Imants – matemātika

Dzedone Egita – psiholoģija

Egle Sandra – interešu izglītība

Ercika Sanita – latviešu valoda un literatūra

Freivalde Iveta – sākumskolas skolotāja

Gaile Inguna – ģeogrāfija

Gailis Ritvars – direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos

Gailīte Rasma – logopēds

Grāvere Margarita – Latvijas un pasaules vēsture

Gulbe Andra – angļu valoda

Holsta Rasma – mūzika

Ivanova Inna – garderobiste

Janelsiņa Anita – latviešu valoda un literatūra

Jaunzema Indra – sākumskolas skolotāja

Jaunzeme Līga – bioloģija, dabaszinības, sociālās zinības

Kairovs Vilis – remontstrādnieks

Kajahova Ņina – garderobiste

Kaķe Dita – fizikas, ķīmijas laborante

Kalniņa Antra – bibliotekāre

Kaņepe Silvija – ķīmijas laborante

Kataja-Paegle Jolanta – interešu izglītība

Klētniece Ausma – sākumskolas skolotāja

Kosolapova Olga – ekonomika, veselības mācība, sociālās zinības

Krastiņa Sandra – sports

Krūmiņa Inese – angļu valoda

Kukaine Inese – ķīmija, bioloģija, veselības mācība

Kurme Anna – Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības

Lāce-Sējāne Ineta – bioloģija

Lamberts Aivars – mājturība, informātika

Leja Lelde – latviešu valoda un literatūra

Leščinska Rūta – lietvede

Liepiņa Agita – latviešu valoda un literatūra

Liepniece Samīte – sētniece

Lisovska Lidija – matemātika

Loze Laura – dežurante

Mihailova Gaļina – dežurante

Mizone Dace – bibliotekāre

Neimane Ligita – matemātika

Olte Līga – sākumskolas skolotāja

Oļehnoviča Ramona – logopēds

Pētersone Māra – sākumskolas skolotāja

Peņkova Ludmila – dežurante

Platace Ilona – sākumskolas skolotāja

Puriņa Dace – sākumskolas skolotāja

Putniņa Zaiga – skolotāja palīgs

Rainska Zita – medicīnas māsa

Rogoļeva Lienīte – mājturība, sociālais pedagogs

Rozentāle Gunta – ģeogrāfija

Sarkane Antonija – angļu valoda

Sietpine Iveta – medicīnas māsa

Sietpinis Jānis – sētnieks

Siliņa Ērika – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Sīmane Aija – fizika

Simanoviča Ilze – matemātika

Simanovičs Osvalds – fizika

Smeltere Rita – lietvede

Strazdiņa Inese – krievu valoda

Tijāre Mārīte – ķīmija, bioloģija

Tutiņa Marta – sports

Vāvere Iveta – sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolotaja

Vēvere Maruta – vācu valoda

Volkova Natālija –angļu valoda

Zemīte Liesma – matemātika, fizika

Zinovjevs Aleksandrs – datorsistēmu tehniķis

Zirne Aiva – sākumskolas skolotāja

Zundāne Gaļina – krievu valoda

Žeļezcova Melita – kultroloģija, karjeras konsultants

Klases audzinātāji

Krastiņa Sandra          1A       100a

Zirne Aiva                   1B       97

Platace Ilona               2A       98

Olte Līga                     2B       93a

Pētersone Māra           3A       95

Klētniece Ausma         3B       94

Beķere Amanda          3C       100

Jaunzema Indra           3D       89

Bērziņa Elvīra             4A       102

Bujāne Elita                4B       103

Puriņa Dace                 4C       99

Sarkane Antonija        5A       63

Ciemiņa Līga               5B       86

Neimane Ligita           6A       67

Volkova Natālija         6B       61

Leja Lelde                   6C       64

Ercika Sanita               7A       58

Rogoļova Lienīte        7D       77

Cibankova Edīte         7-9G    60

Jaunzeme Līga            8A       81

Gulbe Andra               8B       87

Vāvere Iveta               8D       60

Lisovska Lidija           9.A      66

Janelsiņa Anita            9D       64a

Cibankovs Boriss        10A     50

Lāce – Sējāne Ineta     10D     83a

Sīmane Aija                 10G     50

Grāvere Margarita       11B     56

Žeļezcova Melita         11D     80

Lāce – Sējāne Ineta     11G     83a

Kurme Anna               12B     48

Kosolapova Olga        12D     83

Rogoļova Lienīte        12G     70