Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki mācību darbā: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Osvalds Simanovičs
Direktores vietnieki audzināšanas darbā: Līga Ciemiņa, Ineta Lāce-Sējāne

Direktores vietnieks informātikas jautājumos: Ingars Babahins

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos: Ritvars Gailis

Izglītības metodiķe: Olga Kosolapova
Karjeras konsultante: Rigonda Prīse

CPV_ORGANIZATORISKĀ_STRUKTŪRA

ATBALSTA PERSONĀLS

Logopēds: Rasma Gailīte, Ramona Oļehnoviča
Sociālais pedagogs: Iveta Vāvere, Lienīte Rogoļeva
Medicīnas māsa: Iveta Sietpine, Zita Rainska

Skolas darbinieki

Babahins Ingars – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Baikovska Dace – vizuālā māksla

Bāliņa-Diega Antra- angļu valoda

Beķere Amanda – sākumskolas skolotāja

Bērziņa Elvīra – sākumskolas skolotāja

Bujāne Elita – sākumskolas skolotāja

Briede Ieva – pirmsskolas skolotāja palīgs

Brīvība Dzintra – ģeogrāfija

Cibankova Edīte – krievu valoda

Cibankovs Boriss – sports

Ciemiņa Līga – sociālās zinības

Dzedone Egita – psiholoģija

Egle Sandra – interešu izglītība

Eglīte Ieva – Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija

Ercika Sanita – latviešu valoda un literatūra

Freivalde Iveta – sākumskolas skolotāja

Gailis Ritvars – direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos

Gailīte Rasma – logopēds, mūzika, interešu izglītība

Grāvere Margarita – Latvijas un pasaules vēsture

Gulbe Andra – angļu valoda

Holsta Rasma – mūzika

Janelsiņa Anita – latviešu valoda un literatūra

Jaunzema Indra – sākumskolas skolotāja

Jaunzeme Līga – bioloģija, dabaszinības, sociālās zinības

Kairovs Vilis – remontstrādnieks

Kaķe Dita – fizikas, ķīmijas laborante

Kalniņa Antra – bibliotekāre, kultroloģija

Kaņepe Silvija – ķīmijas laborante

Kataja-Paegle Jolanta – interešu izglītība

Klētniece Ausma – sākumskolas skolotāja

Kosolapova Olga – ekonomika, veselības mācība, sociālās zinības,

Krastiņa Sandra – sports

Krūmiņa Inese – angļu, vācu valoda

Kukaine Inese – ķīmija, bioloģija

Lāce-Sējāne Ineta – bioloģija

Lamberts Aivars – mājturība, informātika

Leja Lelde – latviešu valoda un literatūra

Leščinska Rūta – lietvede

Liepniece Samīte – sētniece

Lisovska Lidija – matemātika

Loze Laura – dežurante

Mihailova Gaļina – dežurante

Mizone Dace – bibliotekāre

Olte Līga – sākumskolas skolotāja

Oļehnoviča Ramona – logopēds

Pētersone Māra – sākumskolas skolotāja

Peņkova Ludmila – dežurante

Platace Ilona – sākumskolas skolotāja

Puriņa Dace – sākumskolas skolotāja

Putniņa Zaiga – skolotāja palīgs

Rampāne Baiba – matemātika

Rainska Zita – medicīnas māsa

Rogoļeva Lienīte – mājturība, sociālais pedagogs

Sarkane Antonija – angļu valoda

Sietpine Iveta – medicīnas māsa

Sietpinis Jānis – sētnieks

Siliņa Ērika – informātika, programmēšanas pamati, mājturība

Sīmane Aija – fizika

Simanoviča Ilze – matemātika

Simanovičs Osvalds – fizika

Smeltere Rita – lietvede

Strazdiņa Inese – krievu valoda

Tijāre Mārīte – ķīmija, bioloģija

Tutiņa Marta – sports

Vāvere Iveta – sociālais pedagogs, pagarinātās grupas skolota

Vietniece Evija – pirmsskolas skolotāja

Vintere Agija – pirmsskolas skolotāja

Volkova Natālija –angļu valoda

Zemīte Liesma – matemātika, fizika

Zinovjevs Aleksandrs – datorsistēmu tehniķis

Zirne Aiva – sākumskolas skolotāja

Zundāne Gaļina – krievu valoda

Klases audzinātāji

Bujāne Elita                1A       103

Puriņa Dace                 1B       99

Krastiņa Sandra          2A       100a

Zirne Aiva                   2B       97

Platace Ilona               3A       98

Olte Līga                     3B       93a

Pētersone Māra           4A       95

Klētniece Ausma         4B       94

Beķere Amanda          4C       100

Jaunzema Indra           4D       89

Bērziņa Elvīra             5A       102

Baiba Rampāne           5B       67

Anita Janelsiņa            5C       64

Sarkane Antonija        6A       63

Ciemiņa Līga               6B       86

Leja Lelde                   7A       64

Volkova Natālija         7B       61

Edīte Cibankova         7C       60

Ercika Sanita               8A       58

Rogoļova Lienīte        8D       77

Jaunzeme Līga            9A       81

Gulbe Andra               9B       80

Vāvere Iveta               9D       64.a

Kosolapova Olga        10A     83

Rogoļova Lienīte        10G     70

Cibankovs Boriss        11A     48

Sīmane Aija                 11G     50

Grāvere Margarita       12B     56

Lāce – Sējāne Ineta     12G     83a