Personāls

CĒSU PILSĒTAS VIDUSSKOLA

Direktore: Aija Sīmane
Direktores vietnieki izglītības jautājumos: Dace Puriņa, Iveta Freivalde, Ineta Lāce-Sējāne, Osvalds Simanovičs
Direktores vietnieks informātikas jautājumos: Ingars Babahins

Direktores vietnieks saimnieciskos jautājumos: Aivars Rudmiezis

Izglītības metodiķe: Olga Kosolapova
Karjeras konsultante:  Skaidrīte Astahovska- Eglīte

ATBALSTA PERSONĀLS

Logopēds: Ilze Zariņa, Ramona Oļehnoviča

Sociālais pedagogs: Iveta Freivalde, Lienīte Rogoļeva

Speciālais pedagogs: Liene Marauska

Medicīnas māsa: Iveta Sietpine

CPV_ORGANIZATORISKĀ_STRUKTŪRA

Skolas darbinieki

Babahins Ingars – datorika

Baikovska Dace – vizuālā māksla, kultūra un māksla

Beķere Amanda – sākumskolas skolotāja, sociālās zinības un vēsture

Bērziņa Elvīra – sākumskolas skolotāja, latviešu valoda

Bujāne Elita – sākumskolas skolotāja

Brīvība Dzintra – ģeogrāfija

Cibankova Edīte – krievu valoda

Cibankovs Boriss – sports un veselība

Ciemiņa Līga – pagarinātās grupas skolotāja

Egle Sandra – interešu izglītība

Ercika Sanita – latviešu valoda un literatūra

Freivalde Iveta – sākumskolas skolotāja

Grāvere Margarita – Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes

Gulbe Andra – angļu valoda

Holsta Rasma – interešu izglītība, mūzika

Janelsiņa Anita – latviešu valoda un literatūra

Jaunzema Indra – vizuālā māksla

Jaunzeme Līga – bioloģija, dabaszinības

Kaķe Dita – fizikas, ķīmijas laborante

Kalniņa Antra – bibliotekāre

Kaņepe Silvija – ķīmijas laborante

Kaštanova Ilze – pirmsskolas skolotāja

Kataja-Paegle Jolanta – interešu izglītība, sociālās zinības

Kosolapova Olga – uzņēmējdarbības pamati, vēsture un sociālās zinātnes

Krūmiņa Inese – angļu, vācu valoda

Lāce-Sējāne Ineta – publiskā uzstāšanās, psiholoģija, bioloģija

Lamberts Aivars – dizains un tehnoloģijas, datorika

Laure Rebeka – sports un veselība

Leja Lelde – latviešu valoda un literatūra, teātra māksla

Leimane Ilona– pirmsskolas skolotāja palīgs

Lisovska Lidija – matemātika

Loze Laura – dežurante

Marauska Liene – filozofija, kultūra un māksla

Mihailova Gaļina – dežurante

Mizone Dace – bibliotekāre

Milbergs Mārtiņš – interešu izglītība, sports un veselība

Našeniece Paula – matemātika

Oldermane Elizabete – interešu izglītība, angļu valoda

Oļehnoviča Ramona – interešu izglītība, mūzika

Pērkone Alise – pirmsskolas skolotāja

Pētersone Māra – sākumskolas skolotāja, dizains un tehnoloģijas

Peņkova Ludmila – dežurante

Platace Ilona – sākumskolas skolotāja, dabaszinības

Puriņa Dace – sākumskolas skolotāja

Putniņa Zaiga – skolotāja palīgs

Rampāne Baiba – matemātika, datorika

Rogoļeva Lienīte – dizains un tehnoloģijas

Sarkane Antonija – angļu valoda

Siliņa Ērika – datorika, dizains un tehnoloģijas

Sīmane Aija – matemātika

Sīmane Inese – Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, filozofija

Simanoviča Ilze – matemātika

Simanovičs Osvalds – fizika

Smeltere Rita – lietvede

Smilga Nata – skolotāja palīgs

Strazdiņa Inese – krievu valoda

Tijāre Mārīte – ķīmija, bioloģija

Tutiņa Marta – sports un veselība

Vērpele Sandra – latviešu valoda literatūra

Volkova Natālija –angļu valoda

Zariņa Ilze – sākumskolas skolotāja, pagarinātās grupas skolotāja

Zemīte Liesma – matemātika, fizika, inženierzinības

Zinovjevs Aleksandrs – datorsistēmu tehniķis

Zirne Aiva – sākumskolas skolotāja

Klases audzinātāji 2022./2023.m.g.

1.a Ilze Zariņa 87.
1.b Jolanta Kataja Paegle 94.
1.c Amanda Beķere 100.
2.a Elita Bujāne 103.
2.b Dace Puriņa 99.
2.c Aiva Zirne 97.
2.d Liene Marauska 102.
3.a Ilona Platace 98.
3.b Iveta Freivalde 93.a
3.c Ramona Oļehnoviča 100.a
4.a Māra Pētersone 95.
4.b Paula Našeniece 50.
4.c Dzintra Brīvība 83.
5.a Andra Gulbe 80.
5.b Lelde Leja 86.
6.a Lidija Lisovska 66.
6.b Antonija Sarkane 63.
7. a Sanita Ercika 58.
7. b Sandra Vērpele 48.
8.a Margarita Grāvere 56.
8.b Līga Jaunzeme 81.
8.c Inese Strazdiņa 64.a
9.a Lienīte Rogoļeva 70.
9.b Baiba Rampāne 67.
9.c Anita Janelsiņa 64.
7. – 9.g Liesma Zemīte 50.
10.a Ineta Lāce – Sējāne 85.
10.g Ilze Simanoviča 48.
11.a Natālija Volkova 61.
11.g Lienīte Rogoļeva 86.
12.a Ineta Lāce – Sējāne 77.
12.g Aija Sīmane 81.

Informāciju sagatavoja Dita Kaķe