Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

Izstrādāts saskaņā ar 2010 gada 23.marta MK noteikumiem Nr.277 ”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”

 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka Cēsu Pilsētas vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde) un bērna likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).

1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.

1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks.

  1. Vecāku rīcība

2.1. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

2.1.1.zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizes dienā), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

2.1.2. infekcijas slimību pazīmēm – caureju, vemšanu, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelti, paaugstinātu (virs 37,5 °C) ķermeņa temperatūru, infekciozas izcelsmes izsitumiem.

2.1.3.gripas pazīmes – pēkšņs slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

2.1.4. citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

2.1.5.ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5 o C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

2.1.6.pedikulozes (utainības) pazīmes – pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi – mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

2.1.7.kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

2.1.8.enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes ˗ izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

2.2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

  1. Rīcība izglītības iestādē

 Iestādes vadītāja rīcība:

3.1.1. nodrošina vecāku informēšanu, ka bērns nedrīkst apmeklēt izglītības iestādi, ja ir konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimību pazīmēm;

3.1.2. ja pazīmes konstatētas iestādē, nodrošina vecāku informēšanu par iespējamu saslimšanu;

3.1.3.informē citus vecākus, ja izglītības iestādē konstatēta kāda no šo noteikumu 2.punktā noteiktajām infekcijas slimībām, ievērojot saslimušā bērna tiesības uz personas datu aizsardzību;

3.1.4. izglītības iestāde ievēro un nodrošina bērna tiesības uz personu datu aizsardzību. Informācija par bērna veselības stāvokli ir sensitīvi personas dati, kuri nav izpaužami trešajām personām, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktos gadījumus

  • Darbinieku atbildība:

3.2.1. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumu Nr.494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm” 2.pielikumā noteiktajā slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

3.2.2.Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.punktā norādītajām slimības pazīmēm, atbildīgais darbinieks informē bērna vecākus.

 Profilaktiskie pasākumi iestādē

4.1. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

4.2. māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;

4.3. darbinieki ievēro personīgās higiēnas pamatprincipus;

4.4. ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā;

4.5.Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus. To nodrošina SIA „GREEN LINE SERVICES” darbinieki.

 5.Noslēguma jautājumi

5.1. Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā iepazīstina vecākus ar kārtību, kā rīkojas bērna infekcijas slimību  gadījumā.

Izstrādāja skolas medicīnas māsa   I.Sietpine