lietošanas kārtība

Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēkas lietošanas kārtība

Izdota saskaņā ar Bibliotēku likuma 21. pantu.

  1. Vispārīgie jautājumi.

   1. Bibliotēkas lietošanas kārtība nosaka Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēkas un lasītavas (turpmāk – bibliotēka vai lasītava) lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī citus ar bibliotēkas un lasītavas lietošanu saistītus jautājumus.
   2. Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēkas lietotāji ir šīs izglītības iestādes skolēni un absolventi, pedagogi, darbinieki, skolēnu vecāki, kā arī ikviena persona, kas izmanto bibliotēkas un lasītavas pakalpojumus.
   3. Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, Cēsu Pilsētas vidusskolas Nolikums un Iekšējās kārtības noteikumi, kā arī skolas direktora apstiprināts bibliotēkas reglaments un lietošanas kārtība.
  2. Bibliotēkas lietotāju tiesības.

   1. Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības bez ierobežojumiem saņemt visu informāciju par bibliotēkas un lasītavas krājumu un informācijas sistēmu, kā arī tās izmantot.
   2. Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus, kā arī izmantot visus citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.
   3. Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības iepazīties ar bibliotēkas lietošanas kārtību.
  3. Bibliotēkas lietotāju pienākumi.

   1. Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir ievērot bibliotēkas lietošanas kārtību.
   2. Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemtajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, kā arī atlīdzināt zaudējumus, ja tādi ir radušies lietotāja vainas dēļ.
  4. Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtība.

   1. Lai kļūtu par Cēsu Pilsētas vidusskolas bibliotēkas lietotāju, tiek izveidots bibliotēkas lasītāja formulārs BIS elektroniskajā datu bāzē. Tajā tiek ievadīti personas dati un kontaktinformācija. Šie dati ir aizsargāti un pieejami tikai bibliotēkas darbiniekiem. Bibliotekārs ir atbildīgs par datu neizpaušanu un elektroniskā sistēma paredz šo datu īpašu konfidencialitāti.
   2. Reģistrējoties lietotājus iepazīstina ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas noteikumiem.
   3. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujama iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana, atzīmējot to rakstiskā formā tam paredzētajos dokumentos.
   4. Bibliotēkas un lasītavas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.
   5. Bibliotēkā vai lasītavā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod ievērojot noteiktos termiņus:
    1. mācību grāmatas – 1 mācību gads;
    2. pamatfonda izdevumi – 14 dienas;
    3. preses izdevumi, jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma grāmatas, ņemot vērā attiecīgos apstākļus 1. – 5 dienas.
    4. nepieciešamības gadījumā ir iespēja vienoties par garāku grāmatu izmantošanas termiņu, (piemēram, projekta izstrādei u.c.) vai pagarināt sākotnējo termiņu.
   6. No bibliotēkas un lasītavas fondiem uz mājām neizsniedz ļoti vērtīgas un antikvāras grāmatas, mākslas albumus, enciklopēdijas un lielās vārdnīcas. Ar šiem materiāliem apmeklētāji var strādāt lasītavā vai tie tiek izsniegti, lai nokopētu vajadzīgo tēmu, ja to pieļauj Autortiesību likums.
   7. Pamatfonda lietotājiem vienlaikus izsniedz ne vairāk kā 4 grāmatas.
   8. Mācību grāmatu fonda lietotājiem vienlaikus izsniedz visas nepieciešamās mācību grāmatas.
   9. Lietotājs nedrīkst bojāt bibliotēkas fondu, inventāru un iekārtas vai nodarīt citus materiālos zaudējumus.
   10. Ja izsniegtā grāmata vai materiāls ir sabojāts vai nozaudēts, lietotājam ir jāatlīdzina zaudējums – jāaizvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu iespieddarbu. Par notikušo aizvietošanu tiek veikti attiecīgie ieraksti „Lasītāju nozaudēto un atvietoto iespieddarbu uzskaites burtnīcā”.
   11. Ja grāmatas sabojātas vai pazudušas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi, nozagta soma u.c.), skolēns vai vecāki raksta paskaidrojumu par notikušo; uz tā parakstās skolēns, vecāki un klases audzinātājs. Attiecīgās grāmatas tiek izslēgtas no fonda, neprasot atlīdzināt zaudējumus.
   12. Beidzot mācības vai darba gaitas izglītības iestādē, lietotāja pienākums ir nokārtot saistības ar bibliotēku.

           5.  Uzvedības noteikumi bibliotēkā

 1. No bibliotēkas un lasītavas nedrīkst iznest grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšana nav noformēta pie bibliotekāra.
 2. Virsdrēbes jāatstāj garderobē. Ieeja bibliotēkā – tikai ar tīriem apaviem.
 3. Bibliotēkā un lasītavā jāievēro klusums un kārtība, nedrīkst traucēt darbu citiem apmeklētājiem.
 4. Bibliotēkā un lasītavā nedrīkst ienest un lietot ēdienus un dzērienus.
 5. Apmeklētāji ir atbildīgi par bibliotēkas telpu un inventāra saglabāšanu un nebojāšanu.
 6. Bibliotēkas galdu un krēslu pārregulēšana var notikt, nepieciešamību saskaņojot ar bibliotekāri.